นโยบายความเป็นส่วนตัว

 ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์และสมาชิกได้ให้หรือ ใช้ผ่านการประมวลผล ของเครื่องคอมพิวเตอร์
        ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของ www.bidryder.com ทั้งหมดนั้น ผู้ใช้งานเว็บไซต์และสมาชิกยอมรับและตกลงว่า
เป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
โดยwww.bidryder.com
 ขอเรียนว่า ปัจจุบันwww.bidryder.com ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล
เพื่อคุ้มครองข้อมูลดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไข การใช้บริการและเว็บไซต์ 
www.bidryder.com โดยเคร่งครัด

         ในกรณีที่ผู้ใช้งานเว็บไซต์และสมาชิกได้รับความเสียหาย อันเกิดจากความสูญหาย หรือเสียหาย
ของข้อมูลส่วนบุคคล หรือเกิดจากเหตุใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เกิดจากการถูกจารกรรม
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (hack) หรือเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
www.bidryder.com ขอสงวนสิทธิ
ในการปฏิเสธ ความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด และ 
www.bidryder.comไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย
สูญหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

         เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และผู้ใช้งานเว็บไซต์และสมาชิกท่านอื่น และเพื่อ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการใช้บริการ ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่กระทำการใด อันเป็นการล่วงละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลภายนอก และ/หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ bidryder
.com หรือ
ของบุคคลภายนอก รวมทั้งต้องไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
โดยจะไม่ส่งเนื้อหา รวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี
ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เป็นความลับ หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความและรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านบริการ หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสีย หรือ
เสียหายต่อ 
www.bidryder.com และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการส่งเนื้อหารวมถึงการนำข้อความ รูปภาพ
ที่มีลักษณะ ขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความในวรรคนี้ หรือ
www.bidryder.com มีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าว
ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง
www.bidryder.com ขอสงวนสิทธิ ในการลบ ระงับ ข้อความ รูปภาพ ใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า และ 
www.bidryder.comไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น


สิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์และสมาชิก

     www.bidryder.com มีนโยบายในการเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเว็บไซต์และสมาชิก 
     www.bidryder.comจะไม่ทำการตรวจสอบ แก้ไข ข้อมูล เว้นแต่ว่า การกระทำดังกล่าวจำเป็นเพื่อที่จะ :
  • ทำตามความต้องการทางกระบวนการด้านกฎหมาย
  • เพื่อป้องกันและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ www.bidryder.com
  • เพื่อบังคับให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการให้บริการของ www.bidryder.com หรือกระทำเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกท่านอื่น
Loading please wait